Podmínky soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž s Orion Ateliér

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž s Orion Ateliér“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených účastníkům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátor soutěže:

NETservis, s. r. o., se sídlem: Thákurova 676/3, 160 00, Praha 6, IČO: 257 591 16, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 67662 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

Zadavatel soutěže:

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o, se sídlem: Jeremiášova 1249 /7, 155 00, Praha 5, IČO: 26 45 06 91, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 83051 (dále jen jako „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“).

I. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 6. 3. 2020 00:00:00. hod. do 19. 3. 2020 23:59:59 hod. CEST včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) výhradně prostřednictvím webu www.mujobchod.cz (dále jen „soutěžní web“).

II. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba – spotřebitel starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která se v době a místě konání platně do soutěže zaregistruje, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v poměru zaměstnaneckém, obdobném či spolupracujícím k organizátorovi či zadavateli a všem s nimi spolupracujícím společnostem a agenturám, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

III. Pravidla soutěže

Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zakoupí 1 ks Orion čokolády 95-100g (Orion hořká čokoláda malina 95g, Orion extra hořká čokoláda pomeranč skořice 100g, Orion extra hořká s kakaovými boby 100g, Orion čokoláda extra hořká 100g, Orion čokoláda extra hořká meruňka chilli 100g, Orion hořká čokoláda pomeranč 95g) v prodejně Můj obchod a navštíví soutěžní web, kde nalezne soutěžní formulář (dále jen „soutěžní formulář“). Zájemce do soutěžního formuláře nahraje účtenku s nákupem 1 ks Oriončokolády 95-100g z Můj obchod a zcela a pravdivě vyplní jméno
a e-mailovou adresu.
Dále potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, a takto zcela řádně vyplněný soutěžní formulář odešle pomocí kliknutí na tlačítko „Soutěžit“ organizátorovi soutěže.

Okamžikem přijetí zcela a řádně vyplněného soutěžního formuláře v době konání soutěže organizátorem je zájemce zařazen do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a stává se soutěžícím. Soutěžní formulář musí být do soutěže doručen nejpozději do 19. 3. 2020 do 23:59:59 CEST, na pozdější doručení nebude brán zřetel.

Každý jednotlivý soutěžící se může soutěže zúčastnit neomezeně. Při každé účasti musí být účtenka unikátní. Opakované účtenky nebudou do soutěže zařazeny.

Soutěž má čtyři výherce. Výherci soutěže budou určeni losováním provedeným organizátorem soutěže do 14 dní od skončení soutěže. Losováno bude vždy ze všech platných soutěžních registrací provedených době konání soutěže s tím, že o losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky. Výherci se tak stanou účastníci, kteří zcela a řádně splní pravidla soutěže a zároveň budou vylosováni organizátorem soutěže.

Výhry v soutěži jsou dle uvedeného pořadí:

I. Tefal QB515D38 Masterchef Gourmet

II. Garmin Vívoactive 4S LightGold Pink

III. Garmin Vívoactive 4S LightGold Pink

IV. Garmin Vívoactive 4S LightGold Pink

V případě, že se soutěže platně nezúčastní takový počet soutěžících, aby bylo možné rozdělit veškeré výhry v soutěži, popř. nelze-li výhry s ohledem na pravidla soutěže rozdělit z jiného důvodu, pak tyto nerozdělené výhry propadají ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Vylosovaný soutěžící bude o své výhře informován do jednoho týdne od vyhodnocení soutěže na e-mailové adrese, kterou použil pro registraci do soutěže (dále jen „výherní zpráva“). Vylosovaný soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu organizátorovi odpovědět, a to do 5 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy organizátorem. V případě, že vylosovaný soutěžící organizátorovi v uvedené lhůtě na výherní zprávu neodpoví, nestává se výhercem a výhra propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se výherce následně stane nekontaktním a nebude možné s ním sjednat čerpání výhry, popř. se na čerpání výhry bez důležitého objektivního důvodu nedostaví, jeho nárok na výhru zaniká, a tato rovněž propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 IV. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, město, telefonní číslo, e-mail a oblíbený obchod.

Osobní údaje budou užity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže, zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb zadavatel, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; provádění interního hodnocení marketingové akce a provádění profilování pro výběr relevantních obchodních sdělení.

Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu zadavatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

Doba zpracování je doba trvání marketingové akce, tedy neurčitá, tj. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast na akci včetně soutěže.

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. Zájemce/soutěžící bere na vědomí, že za účelem plnění shora uvedených účelů bude docházet k segmentaci (profilování), například, nikoliv výlučně s ohledem na věk, předchozí aktivity zájemce/soutěžícího u zadavatele, zjištěné preference a další obdobné informace zjištěné o zájemci/soutěžícím při účasti na této soutěži.
Údaje poskytnuté zájemcem/soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Přístup k osobním údajům budou mít společnosti NETservis s.r.o. a MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o..  Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. 

Zájemce/soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info@mujobchod.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva zájemce/soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/soutěžící obrátit na zadavatele na jeho adrese nebo na e-mailu info@mujobchod.cz Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může zájemce/soutěžící podat stížnost.

Zájemce svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno  a město bydliště zájemce/soutěžího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb zadavatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zájemců/soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Zájemce bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména zájemce bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, zájemce/soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Zájemce/soutěžící má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Zájemce/soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Zájemce/Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

V.    Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.mujobchod.cz.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry, zejm. v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.

Zadavatel, resp. organizátor soutěže po dohodě se zadavatelem, je jako jediný oprávněn konečným způsobem rozhodnout o pořadí účastníků soutěže stejně jako o výhrách v soutěži. V případě pochybností o splnění pravidel této soutěže nese důkazní povinnost soutěžící. Za soutěžícího se v případě pochybností považuje osoba, která prokáže, že je vlastníkem e-mailové adresy uvedené v příslušném soutěžním formuláři.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že zadavatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

Zadavatel ani organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou, nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.

Organizátor soutěže ani zadavatel soutěže nejsou odpovědní za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Praha 6. 3. 2019